Desenvolupem projectes


Experts en Reporting Financer
Banca/Assegurances Regulades Construcció Alimentació Moda Turisme Editorial Farma
Reporting financiero/Control de gestió
Consolidació
Pressupostació/Planificació
Anàlisi de costos/operatives
Cash management
Quadres de comandament /Dashboards
Datawarehouse

Consolidació

La informació consolidada ha passat a ser una eina de gestió fonamental per als grups de societats que ja no tenen prou amb analitzar la informació financera de les seves filials de manera individual, sinó que necessiten disposar de la informació mensual consolidat. La nostra proposta és convertir aquesta necessitat en una oportunitat per reorganitzar el procés de tancament del grup, optimitzant els temps, empenyent la responsabilitat de les dades a les filials, i aïllant a l'equip de consolidació en Corporació perquè realitzi el seu treball d'anàlisi i de consolidació , evitant que dediqui el seu temps a depurar i quadrar les dades que arriben mal organitzats de les seves filials. Aquesta solució permet a més disposar d'un datamart / repositori financer que agilitza la generació d'informes tant individuals com consolidats, l'anàlisi de les desviacions, ... Ordenar el work flow de treball en un procés de consolidació d'un grup complex permet poder disposar de la informació de gestió, legal o fiscal, consolidada en un temps molt menor al que s'aconsegueix en els processos tradicionals, permetent al Grup prendre millors decisions i més ràpides.

Pressupostació / Planificació

Els projectes de planificació tenen una doble component: d'una banda permeten a la companyia realitzar el seu procés pressupostari amb molta més rapidesa, detall i precisió; i d'altra banda, un cop realitzada la planificació, la solució es converteix en una plataforma on es carrega la informació real mensualment, i que permet analitzar el negoci detectant les desviacions del real envers les planificades, o les corresponents al mateix període d'exercicis anteriors . En la vessant de planificació, la utilització de solucions pensades per a cobrir aquesta necessitat permeten organitzar el work flow de treball en entorns on col·laboren un gran nombre d'usuaris, preparar propostes per simplificar el treball d'aquests usuaris, executar regles de planificació com distribucions complexes, canvis d'estacionalitat, creació d'escenaris diferents en base a indicadors, ...

Veure més

i finalment obtenir el pressupost que marcarà els objectius a aconseguir per l’empresa. La reducció dels temps i la simplificació dels processos permeten que la planifiació passi de ser un exercici anual que esgota la organització, a un procés que es pot repetir moltes vegades durant l’exercici cada cop que apareix algun esdeveniment que es considera que pot afectar les previsions realitzades. D’aquesta manera passem a planificar per esdeveniments, mirant al futur, en base a la informació més recent de la qu disposem, i ens oblidem dels processos tradicionals de planificació basats en la història, permetent tenir constantment la temperatura del nostre negoci. A diferència dels projectes de consolidació, que mantenen una visió més resumida i financera, les solucions de planificació complementen a la perfecció els models de consolidació, arribant a molt més detall, entrant en el negoci de cada client, i jugant amb dimensions analítiques com Client, Producte , Responsable, o Projecte.

Reporting Financer / Control de Gestió

Solució per optimitzar el reporting d'un grup, cobrint des de l’ "organització" de les dades en un DataWarehouse intermedi, fins al tractament i presentació del reporting. En aquest tipus de projectes considerem clau treballar el procés d'obtenció i generació d'aquesta informació per poder optimitzar els temps i recursos dedicats a aquestes tasques. L'objectiu sol ser la generació d'un reporting corporatiu per posar també a disposició del nostre client una eina que li permeti de manera ràpida i fàcil analitzar la informació o generar nous reportings.

Cash Management

Les solucions EPM ens permeten crear diferents models per optimitzar el reporting, seguiment i control en les diverses àrees de les empreses. Una d'elles és la Tresoreria, que complementa perfectament la informació financera generada en el Balanç i la Compte de Resultats, Tesoreria i Cash Flow. Aprofitant la informació ja recollida en els models financers anteriors i enriquint-la amb les dades necessàries per generar un reporting de tresoreria, aconseguim generar un model que permeti controlar la tresoreria d'un grup, creant escenaris de previsió, analitzant desviacions, i en definitiva avançant les situacions abans de que es produeixin perquè l'empresa pugui prendre les decisions amb el suficient temps d'antelació.

Quadres de Comandament / Balanced Scorecard / Dashboards

L'evolució natural dels models anteriors és la generació d'un quadre de comandament corporatiu o departamental, que en base a indicadors i gràfics permeti seguir l'evolució del Grup d'una manera molt ràpida, permetent sempre a l'usuari accedir a l'explicació d'una desviació en molts pocs clics.

Datawarehouse

En la majoria dels casos es necessita posar ordre a la base de la informació d'un grup de societats abans de començar a jugar amb la informació generada. La qualitat de les dades, la rapidesa en obtenir-les i la seva homogeneïtat de criteris en el tractament, permetrà obtenir informació realment rellevant i fiable a la direcció. A causa d'aquesta necessitat el nostre equip s'ha especialitzat en treballar la cadena d'informació per crear una capa de dades ordenada i suficient per poder generar els models d'anàlisis posteriors.